خدمات مرکز

خدمات مرکز:


درمان اختلالات روان‌پزشکیبزرگسالان و کودکان:

 • درمان‌هايافسردگي، اضطراب، وسواس و...
 • درمان اختلالات روان‌پزشکیشدید
 • درمان اختلالات عملكرد جنسي
 • درمان اختلالات خواب
 • درمان سردرد
 • مشكلات رفتاريكودکان
 • اختلالات یادگیری
 • دمانس و اختلالات شناختیسالمندان
od12

مشاوره و روان‌درمانی:

 • روان‌درمانیفردی
 • گروه‌درمانی
 • مشاوره خانواده
 • زوج‌درمانی
 • درمان مشکلاتزناشویی
 • روان‌درمانی و مشاوره فردینوجوانان
 • گروه‌درمانیاختصاصینوجوانان
 • گروه‌درمانیاختصاصیسالمندان
od1

روان‌سنجی:

 • آزمون و سنجش ویژگی‌هایروانی و ذهنی؛ تست‌های هوش و شخصیت
 • آزمون‌هایتشخیصی اختلالات روان‌پزشکی
 • آزمون‌هایارزیابیکارکردهایشناختی و اجرایی مغز
 • نوار مغز، الکتروانسفالوگرافی کمی، نقشه مغزی
od13

درمان اعتیاد:

 • درمان دارویی و روان‌درمانیاعتیاد؛ مصرف مواد، سیگار، الکل و رفتارهایاعتیادی (چاقی، اینترنت، روابط جنسی و ...)
 • سم‌زدایی و درمان نگه‌دارنده (متادون، بوپرنورفین)
 • درمان با تنتور اوپیوم (شربت تریاک)
 • درمان و بازتوانی مصرف محرک‌ها، شیشه، گل و ...
 • مشاوره و روان‌درمانی فردی، گروهی، خانواده‌درمانی
 • نوروتراپی و بازتوانی شناختی برای کاستن از عوارض ترک
 • ترک الکل
 • ترک سیگار
 • امکان بستری در مرکز تخصصی درمان اعتیاد یا بیمارستان
od14

درمان‌های مبتنی بر علوم اعصاب شناختی شامل نوروتراپی (روش‌هایی مانند نوروفیدبک،بیوفیدبک،tDCS و ...) و بازتوانی و به‌توانی شناختی (مجموعه‌ای از برنامه‌ها و بسته‌های کامپیوتری یا کاغذ و مدادی)هستند که به منظور افزایش قدرت کنترل بر کارکردهای مغزی و تقویت توانایی‌های ذهنی و شناختی و بازتوانی نقایص شناختی یا توانمندسازی این کارکردها در افراد سالم به کار می‌روند.کارکردهای شناختی و اجرایی مغز مواردی مانند مانند توجه و تمرکز، حافظه، حل مسأله، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، یادگیری، شناخت و درک هیجانات، پیش‌بینی خطر و ... هستند که تقویت آن‌هامی‌تواندبه بهبود برخی نشانه‌هایروان‌پزشکی و نیز بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند.

این مداخلاتبه‌عنوان بخشی از درمان در طیف وسیعی از بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکیو حتی افراد سالم و در گروه‌های سنی مختلف کاربرد دارند:

 • اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه
 • اختلالات یادگیری کودکان
 • ناتوانایی‌های شناختی کودکان طیف اوتیسم
 • ناراحتی‌های هیجانی کودکان و نوجوانان
 • اضطراب، افسردگی، وسواس و ...
 • رفتارهای مخاطره‌آمیز و اعتیاد
 • اختلالات حافظه، دمانس و مشکلات حافظه وابسته به سن
 • بیماری‌هایروان‌تنی مانند سردرد، روده تحریک‌پذیر (کولیت عصبی)، فشارخون بالای اولیه و ...
 • ارتقاء توان‌مندی‌های ذهنی و شناختی در افراد سالم در مشاغل و موقعیت‌هاینیازمند توجه و تمرکز بالا مانند ورزشکاران، خلبانان، کارمندان بانک، حساب‌داران و ...

od15
خدمات آموزشی:

مرکزسلامت ذهن و روان دکتر رضا دانشمندبابهره‌گیری از تجربه‌یهمکاران خود به تناوب برنامه‌هایآموزشیمختلفی را برایدانشجویان، همکاراندرمانگر،سازمان‌ها و نهادهای مختلف و عموم مردم برگزارمی‌کند. برخیسرفصل‌هایآموزشیعبارتند از:

 • آموزشمهارت‌هایفرزندپروریویژهوالدین
 • آموزشمهارت‌هایاجتماعیویژهنوجوانان و بزرگ‌سالان
 • دوره‌هایپیش‌گیری از اعتیاد
 • دوره‌هایآموزشی درمان اعتیادبرایهمکاران
 • دوره‌هایکارآموزی و نظارت (سوپرویژن) برایهمکاراندرمانگر
 • نقد فیلم و کتاب
od16.png

 

مشاوره آن‌لاین:
•    مشاوره و روان‌درمانی مراجعین خارج از کشور و یا خارج از تهران از طریق راه‌های ارتباطی مجازی یا تلفنی